معماری
خانه / اشعار / بـه جـان خسـتـه عاشـق قـرار یـا حیـدر

بـه جـان خسـتـه عاشـق قـرار یـا حیـدر

بـه جـان خسـتـه عاشـق قـرار یـا حیـدر
دل خــــــزان زده ام را بــهــــار یــا حیـدر
سحـر رسیـده به این شـام تـار یـا حیـدر
گـل اسـت فـاطـمـه و گـلـعــذار یـا حیـدر
سـتـــاره شـب دنـبـــالـــه دار یــا حـیــدر
علی ست بـاعث دنـیــا بـهـانـه خـلـقـت
علی ست زینـت عـالــم یـگانـه خـلـقـت
علی ست رمـز بـقــا ، جاودانـه خـلـقـت
علی ست یک تن از آن پنجگانـه خـلـقـت
علی ست هستی و دار و ندار یا حـیــدر
کـلام و نطـق علی منطـق و اصـول شود
چه کس بـه غیر علی یـاور رسـول شود
چـه کـس بـه غیـر علی دلبـر بتـول شود
بـگــرد دور سـرش حـج تــو قـبــول شود
شــه بــلـنـــد مــقــام و تـبـار یــا حـیــدر
به هـوش بـاش علی ابتـدا و پایـان ست
علی نـهــایـت زهـد و نـمـاد ایمـان ست
علی ست ناجی عالـم کـلام قـرآن ست
شکوه حضرت حق در علی نمایـان ست
خـدا کـنـد بـه عـلـی افـتـخــار یـا حـیــدر
اگــر کـه خـانـه امـن خــدا شــود کـعـبـه
اگــر محیـط دل انگـیـز مـــا شـود کـعـبـه
علی دلیـل بود !! با صـفــا شــود کـعـبـه
بـدون لطـف علی بی بهــا شـود کـعـبـه
ز یـمــن مـقـدم او گـل بـبـــار یــا حـیــدر
علی امــام مـنـو مـظـهــر خـداونــد ست
علی مـثــال نــدارد بـدون مـانـنــد ست
بدون حب علی جان، قیمتش چنـد ست
شکر نبی و عسل فاطمه علی قند ست
هـمـه کـنــاری و او یک کـنــار یــا حـیــدر
کـسی کـه غــیـــر امـام و ولای او گفتـه
به حتـم در پس خـواب جهـالتـش خفته
تـمــام زنـدگـی و عـمـــر اوسـت آشفتـه
علی !! هــزار هــزاران مــقــام نـاگـفتـه
مـنـم بـه مـامــن او مسـتجـار یـا حـیــدر
ز قدرتش چه بگویم که دست لرزان ست
نظیر می طلبد شـاه شیــر میدان ست
اگرکه خشم کند رعشه بر سروجان ست
علم به دوش نبـردش از او گریـزان ست
علی ست آن یل دلـدل سـوار یـا حـیــدر
کسیـکه یک خبر از هـول لشکرش میداد
علی ست داوطلب! تیـغ را پـرش میداد
بـه هــر اثـابـتــش اســلام پـرورش میداد
و ضربه های علی دین، گسترش میداد
علی ست صاحب آن ذوالفقـار یـا حـیــدر
بگوش باشِ نبی هست گرچه سردار ست
علی ست فاتح خیبر، یل جگر دار است
و مالک اشـتــر او نــزد او خـبــر دار ست
بعشق اوست که میثم هنـوز بردار ست
رود ز شوق تو محسن بـه دار یـا حـیــدر

قالب وردپرس