معماری
خانه / اشعار / مرا هر میگساری می شناسد

مرا هر میگساری می شناسد

مرا هر میگساری می شناسد
مرا هر برد باری می شناسد
مرا هر بیقراری می شناسد
مرا هر داغداری می شناسد
منم اسطوره ایثار زینب
عزیز حیدر کرار زینب
*****
در این بزمی که نُقلش مادر ماست
در این بزمی که نَقل کوثر ماست
حکایت از عزیز و دلبر ماست
سخن از مادر و تاج سر ماست
مقام مادر از من گوش دارید
حدیث کوثر از من گوش دارید
*****
سخن از بهترین مادر بگویم
حدیث شوکت کوثر بگویم
ز عشق حضرت داور بگویم
ز نور چشم پیغمبر بگویم
بگویم رتبه خیر النساء را
مقام همسر شیر خدا را
*****
تمام گفتگوی عشق زهراست
می ناب سبوی عشق زهراست
بهشت آرزوی عشق زهراست
تمام آبروی عشق زهراست
تمام عشق از او وام گیرد
محبت هم از او الهام گیرد
*****
نه تنها عشق از او تعلیم دارد
فلک در محضرش تعظیم دارد
خدا هم آنچنان تکریم دارد
که با او کار خود تقسیم دارد
امور عرش دست مادر ماست
همه هستی ز هست مادر ماست
*****
هزاران بار دیدم در بر او
ارادتمندی پیغمبر او
ملک را خاک بوس محضر او
طواف کعبه را دور سر او
به خاکش بوسه جبریل امین زد
به دستش بوسه ختم المرسلین زد
*****
علی را قوت بازوست زهرا
علی را بهترین نیرو است زهرا
علی را یاوری نیکو است زهرا
علی را بهترین بانو است زهرا
علی تنهاترین آئینه دارش
علی مرهون دست پینه دارش
*****

قالب وردپرس