معماری
خانه / اشعار / مظهر عصمت وحیا زهرا

مظهر عصمت وحیا زهرا

مظهر عصمت وحیا زهرا

سر مستوره خدا زهرا

ای متانت حیا وحجاب

برتو کردنداقتدا زهرا

انبیاء ورسل همه دارند

برتودست التجا زهرا

آسمانی ترین زن عالم

توکجاوزمین کجا زهرا

ای که تو بهرمرتضی بودی

همسری خوب وباوفا زهرا

چشم امید همه به سوی تو

نای هستی دراین نوا زهرا

روز محشر کرم نما وبگیر

زعنایت تو دست مازهرا

آرزویی زکودکی دارم

قسمتم کن تو کربلا زهرا

در دودنیا کرم نماومرا

زحسینت مکن جدا زهرا

قالب وردپرس