معماری
خانه / اشعار / یاس می گوید علی احساس میگوید علی

یاس می گوید علی احساس میگوید علی

یاس می گوید علی احساس میگوید علی
فاطمه در چرخش دستاس میگوید علی
سینه میگوید علی آیینه میگوید علی
احمد مختار در مدینه می گوید علی
جام میگوید علی اسلام میگوید علی
حاجی دل در صف احرام میگوید علی
جاده میگوید علی سجاده میگوید علی
ذوالفقار در غلاف اقتاده میگوید علی
شیر میگوید علی شمشیر میگوید علی
دست های بسته تقدیر میگوید علی
خانه میگوید علی پروانه میگوید علی
فاطمه هنگام درد شانه میگوید علی
دار میگوید علی مسمار میگوید علی
فاطمه بین در و دیوار میگوید علی
خفته میگوید علی ناگفته میگوید علی
غنچه ششماهه نشکفته میگوید علی
آه میگوید علی آگاه میگوید علی
عقده های مانده بین چاه میگوید علی
درد میگوید علی یک مرد میگوید علی
اشکهای ظلم یک نامرد میگوید علی

قالب وردپرس