لیست کانال ها صفحه اول
محمد حسین پویانفر

محمد حسین پویانفر

به تو از دور سلام به سلیمان زمان از طرف مور سلام

محمد حسین پویانفر

نوحه (به تو از دور سلام به سلیمان زمان از طرف مور سلام)
به نفس محمد حسین پویانفر
به تو از دور سلام به سلیمان جهان از طرف مور سلام،
به تو از دور سلام به حسین از طرف وصله ی ناجور سلام،
به تو از دور سلام به سلیمان جهان از طرف مور سلام،
به تو از دور سلام به حسین از طرف وصله ی ناجور سلام،
به تو دلبسته شدم به شبای جمعه ی کربلا وابسته شدم
به تو دلبسته شدم به خدا من از همه به غیر تو خسته شدم
حسین آقام همه میرن تو میمونی برام
حسین آقام همه میرن تو میمونی برام

دیگر آثار محمد حسین پویانفر