به نام عالی اعلی علی مولا به نام عالی اعلی علی مولا

به نام عالی اعلی علی مولا

متن نوحه

به نام عالی اعلی علی مولا
به نام همسر زهرا سلام الله
همانکه درک مقامش نشد ممکن
همانکه نص کلامش کلام الله
علی مولای قنبر شیر غضنفر
علی عشق خدا و جان پیامبر
علی بابای شیعه همتای کوثر
علی میزان داور در روز محشر
به نام نامی علی امیر مطلق
الحق مع العلی علی مع الحق
علی علی علی یا حیدر

وب سایت مادح