فهمیدم از روزای سخت دنیا فهمیدم از روزای سخت دنیا

فهمیدم از روزای سخت دنیا

فهمیدم از روزای سخت دنیا
باید یه روزایی رو کم بیارم
هر چی غمه توی خودم بریزم
فقط برم رو به حرم بیارم
حرم می بینمت
مطمئنم که با چشمای ترم میبینمت
حرم می بینمت
دم مرگمم تورو بالای سرم میبینمت
قرارمون سر جاشه بگو باشه
نذار دل از تو جداشه بگو باشه

... حسین حسین ، آقام آقام ، آقام آقام ...

اسمتو مزه مزه کردم و بعد
مزه ی تربت به زبونم افتاد
حرارت روضه که به تنم خورد
آتیش عشقت هم به جونم افتاد
به تو گیره دلم
چه خوشم من خوشی بدجوری زده زیر دلم
به تو گیره دلم
تو بهشت هم بگن از کرب و بلا میره دلم
خوشم میاد که بمونم در خونت
نگاه کنی در خونت به دیوونت

... حسین حسین ، آقام آقام ، آقام آقام ...

من که حسین حسین بلد نبودم
مادرم اسم تورو داده یادم
با گریه تو روضه ی تو بهم گفت
من تورو اصلاً واسه گریه زادم
برات گریه کنم
میخوام هر دم تو صف سینه زنات گریه کنم
برات گریه کنم
با یه پرچم تا بیام پایین پات گریه کنم
ای حرمت حرم الله آره والله
ای کرمت رحمت الله آره والله

... حسین حسین ، آقام آقام ، آقام آقام ...

وب سایت مادح