لیست کانال ها صفحه اول
جلال زارع

جلال زارع

کربلا می خوام ابوالفضل

جلال زارع

نوحه (کربلا می خوام ابوالفضل)
به نفس جلال زارع
هر شب می خونم باشور و نوا کربلا می خوام ابوالفضل

جدایی هم حدی داره آقام, کربلا می خوام ابوالفضل.

ابوالفضل کربلاییم کن ,ابوالفضل نینواییم کن

نفس نفسم ذکر کربلاست ,کربلا می خوام ابوالفضل

عشق من فقط گنبد طلاست ,کربلا می خوام ابوالفضل.

قسمتم بکن تا بیام حرم ,کربلا می خوام ابوالفضل

دیگر آثار جلال زارع