یا دافع البلا دفع بلا کن یا دافع البلا دفع بلا کن

یا دافع البلا دفع بلا کن

یا دافع البلا دفع بلا کن
دردامون خودت بازم دوا کن
در حق نوکرات آقا دعا کن
در قلب مشکلات فقط با دستای تو میشه
چون آقا فقط پیشه تو آقا همیشه
من مطمئنم فقط تو درمون و دوایی
من خوب میدونم برای هر دردی تو شفایی
یا من اسمه دوا و ذکره شفا
ای کشتی نجات بازم نظر کن
از عاشقات آقا دفع خطر کن
ای آخرین امید دفع ضرر کن
از عاشقات آقا دفع خطر کن

وب سایت مادح