از روز ازل تا روز قیامت آی بر دشمن علی لعنت | امیر کرمانشاهی از روز ازل تا روز قیامت آی بر دشمن علی لعنت | امیر کرمانشاهی

از روز ازل تا روز قیامت آی بر دشمن علی لعنت | امیر کرمانشاهی

از روز ازل تا روز قیامت آی بر دشمن علی لعنت ، نماهنگ کشورم کشور حیدره با صدای امیر کرمانشاهی ، نماهنگ بر دشمن علی لعنت
وب سایت مادح